وبلاگ ماهنامه سپیده دانایی

پایگاه رسمی مجله مشاوره و روانشناسی برای جوانان و خانواده

نمونه بارز دیگر اجرا نشدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، انجام نگرفتن مناسبسازی محیطها و معابر شهری برای معلولان است. اکنون بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در آن به صراحت بر مناسبسازی محیط و معابر شهری تأکید شده است، چند ایستگاه اتوبوس و مترو مناسب معلولان داریم؟ کدام پارک، سینما، بانک، مسجد و ... مناسبسازی را رعایت کرده است؟ هنوز هم معلولان قادر به استفاده از عابر بانکها، اتوبوسها، قطارها و ... نیستند. برای مثال، وقتی معلولی میخواهد به سفر برود، یکی از مشکلات اصلیاش پیدا کردن اتوبوسی مناسب در این زمینه است. هنوز هم معلولان برای سوار و پیاده شدن روی دوش دیگران جابهجا میشوند و این کرامت انسانی یک معلول را خدشهدار میکند.

جدا از مناسبسازی محیطها و معابر شهری، بندهای دیگر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز اجرا نمیشود. یکی از این موارد، موضوع نیمبها بودن بلیت هواپیما برای معلولان است که تنها توسط شرکت هواپیمایی ایرانایر اجرایی میشود. پرسش اینجا است که در شهرهایی که ایرانایر پرواز ندارد، معلـــــولان باید چه کنند؟

در چنین شرایطی من لازم میدانم این پرسش را مطرح کنم که آیا ما معلولان شهروند درجه 2 هستیم؟ آیا ما از اسب افتادهایم یا از اصل؟ اگر از اسب افتادهایم، که به حکم انسانیت باید دست کسی که از اسب افتاده را گرفت و بلندش کرد، اما اگر فکر میکنید از اصل افتادهایم باید در اخلاقیات و انسانیت خود تردید کنید.

بیایید وضعیت معیشت معلولان ایرانی را با وضعیت معیشت معلولان کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان مقایسه کنیم. در ایران مستمری یک معلول 40 هزار تومان در ماه است؛40 هزار تومانی که بعد از کلی چانهزنی به معلولان تعلق میگیــــرد. این رقم سال گذشته 32 هزار تومــــان بود و رایزنیهای ما با مجلس باعث این افزایش شد. جالب آن است که خبر این افزایش با عنوان افزایش 20 درصدی مستمری معلولان در بوق و کرنا اعلام شد. انگار مستمری معلولان 500 هزار تومان بوده و با افزایش 20 درصدی 600 هزار تومان شده است؛ غافل از آنکه تنها 8 هزار تومان به مستمری معلولان اضافه شده بود. من میخواهم بپرسم با این میزان مستمری چهکار میشود کرد؟ با طرح این پرسش بار دیگر میخواهم بر این واقعیت تأکید کنم که وضعیت معیشت معلولان نگرانکننده است و باید فکری به حال این قشر از جامعه کرد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:13  توسط روابط عمومی   |