وبلاگ ماهنامه سپیده دانایی

پایگاه رسمی مجله مشاوره و روانشناسی برای جوانان و خانواده

موافقان و مخالفان

درباره ازدواج موقت، موافقان و مخالفان بسیاری سخن گفتهاند. در ذیل، برخی از این اظهارات را مرور میکنیم؛

نیره اخـوان: بدون نظر کارشناسان دادگاههــا نمیتوان نظر داد

از نظر من هیچگاه نمیشود بدون نظر کارشناسی کارشناسانی که در دادگاهها مشغول فعالیت هستند و از نزدیک با مشکلات زنانی که در ازدواج موقت با مردی به سر میبرند آشنا هستند، در این مورد نظر داد. ولی به هرحال، از نظر من برای بهتر کردن وضعیت کودکانی که حاصل این ازدواجها هستند، بهتر است که این ازدواجها ثبتشده و قانونی شود.

عضو کمیسیون قضایی و فراکسیون

زنان مجلس شورای اسلامی

فرهاد تجری: 100 سال است پنهانی اســت، علنیاش میکنیم

ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام میشود. ما میخواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بهصورت پنهان انجام میگیرد؛ یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه میشود.

عضو کمیســـیون قضایی

 مجلس شورای اسلامی

زهره ارزنی:

حق زنان تضییع میشود

 حق زن در ازدواج موقت تضییع میشود. این مسئله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمیبرند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و علاوه بر اینها هر وقت بخواهد میتواند «بذل مدت» کند. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم، چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت میشود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مسئله استفاده میکنند و چون نمیخواهند به شأن و اعتبارشان خدشهای وارد شود آن را مخفی نگه میدارند.

 حقوقدان و فعال مسائل زنان

 

دکتر نعمت احمدی:

نتیجه ازدواج موقت بیبنــد و باری است

 

ازدواج موقت مسئلهای قانونی است که در مذهب شیعه هم آمده است. با این حال نتیجهای که ترویج آن در جامعه به بار میآورد، آن نتیجهای نیست که هدف شارع بود. نتیجه این ترویج جز بیبندوباری برای مردان متمکن نیست. این کار باعث سستی ارکان خانوادهها میشود. بر اساس آمارهای طلاق، اعتیاد نخستین دلیل و خیانت، که ناشی از ازدواج موقت مردان است، دومین دلیل طلاق در ایران است.

وکیل و حقوقدان

 

موسی قربانی: یک واقعیت در جامعه ما است

 

ازدواج دو نوع است؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت. بنابراين طبيعي است كه در مورد ازدواج موقت قانون وضع شود، البته نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه وضع قانون در مورد چیزی هرگز بهمعناي اين نيست كه دولت در حال تبليغ آن است.  نبايد فراموش كنيم كه ازدواج موقت يك واقعيت در جامعه ما است. از آنجايي كه بسياري از افراد نميتوانند ازدواج دائم داشته باشند، يا از همسر خود دور هستند، يا همسر آنها بيمار است، از ازدواج موقت استفاده ميكنند، بنابراين وضع قانون براي ازدواج موقت در همين راستا است. اگر ما بتوانيم كاري كنيم كه ازدواج موقت در جامعه ضابطهمند شود و چارچوب داشته باشد، كمك بزرگي به جامعه كردهايم، چون با ضابطهمند شدن ازدواج موقت تا حد زيادي از تبعات ناگوار اين نوع ازدواج در جامعه كم كردهايم.  ما مبلغ ازدواج موقت در جامعه نيستيم، بلكه به ازدواج موقت به چشم يك امكان براي نوعي خاصي از ازدواج نگاه ميكنيم كه شرع آن را تأييد كرده است و افراد در شرايط خاص ميتوانند از آن استفاده كنند. ما هرگز مردان را تشويق نميكنيم كه به سراغ ازدواج موقت بروند و معتقديم كه ازدواج موقت در جهت تحكيم بنيان خانواده نيست و اين احتمال وجود دارد كه ازدواج موقت به بنيان خانواده لطمه بزند، البته ممكن است كه اين نوع ازدواج لطمهاي هم به ازدواج دائمي مرد وارد نكند. ازدواج موقت البته ميتواند در جهت جلوگيري از فساد مؤثر عمل كند، ولي يك نسخه يكنواخت و فراگير هم نيست.

عضو کمیسیون

قضایی مجلس شورای اسلامی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 11:11  توسط روابط عمومی   |